Omavalvontasuunnitelma

Tiedot palvelujen tuottajasta ja toimipaikoista

OMAVALVONTASUUNNITELMA

Palvelun tuottaja

Haukilahden Hoivapalvelu Oy, LY-tunnus 2667735-1.

Osakeyhtiö rekisteröity 29.01.2015, ennakkoperintärekisterissä 16.01.2015 ja arvonlisävelvollinen 15.01.2015 alkaen. AVI päätös 25.09.2017, potilas- ja vastuuvakuutus voimassa LähiTapiolassa.

Yhteystiedot:

Kirsi Mara-Lucander, s-posti: kirsi.maralucander@haukilahdenhoivapalvelu.fi.

Palveluntuottajan toiminta tapahtuu asiakkaan luona/kotona. Toimistomme sijaitsee osoitteessa: Haukilahden Hoivapalvelu Oy, Ukkohauentie 11-13 C 18, 02170 Espoo.

Omavalvonnan organisointi ja terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tehtävät

Palveluntuottajan palveluista vastaa sairaanhoitaja Kirsi Mara-Lucander. Hän myös vastaa toiminnan sisällöstä ja sen organisoimisesta sekä valvoo omavalvonta-suunnitelman tekoa, toteutusta, arviointia ja kehittämistä.

Vastaava johtaja: Kirsi Mara-Lucander, sairaanhoitaja AMK, Ylempi AMK, laillistettu sairaanhoitaja.

Yhteystiedot:

Kirsi Mara-Lucander, s-posti: kirsi.maralucander@haukilahdenhoivapalvelu.fi.

Toiminnan kuvaus, laadunhallinta sekä riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

Palveluntuottajan perustehtävänä on tuottaa asiakkaan kotona annettavia hoiva-, hoito- ja kotisairaanhoitopalveluja. Kohderyhmänä ovat enimmäkseen vanhukset, mutta tarvittaessa myös muut apua tarvitsevat ihmiset.

Toiminnan laadunhallinta sekä riskien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa (työterveyshuolto, toiminnan laadun mittaminen kyselyin). Henkilöstön jatkuva lisäkouluttaminen on toimintamme ehdoton edellytys joka mahdollistaa turvallisen ja asianmukaisen hoidon.

Koti- ja siivouspalvelupuolella vaatimus ei ole terveyspuolen koulutus, mutta heitä perehdytetään kunkin asiakkaan tilanteeseen. Kaikilla kotipalvelupuolella hygieniapassit sekä perustason ensiapukoulutus. Siivouspuolella otamme vain sellaisia töitä hoitaaksemme jossa turvallisesti voidaan maasta käsin teleskooppivarsilla tms suorittaa työtehtävät. Siivouspuolella välineiden ja aineiden käytössä varmistamme aina että asianmukaiset varusteet käytössä.
Mahdolliset alihankkijat valikoidaan yksitellen.

Henkilöstö

Haukilahden Hoivapalvelu Oy:n vakituinen henkilökunta: kaksi sairaanhoitajaa, kolme lähihoitajaa sekä tarvittaessa sairaanhoitajia/lähihoitajia keikkalaisina. Lisäksi meillä on kaksi siivoajaa ja kaksi kotihoitohenkilöä tiimissämme.

Henkilöstön ammatillinen koulutus ja pitkä työkokemus sekä työpaikan tarjoamat ammatilliset täydennyskoulutukset varmistavat sen, että toiminta on laadukasta, ammatillista, turvallista ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa.

Henkilöstölle on laadittu perehdyttämisohjeet jotka käydään yhdessä läpi sekä myös toimintaohjeet erilaisten vaara/poikkeavien tilanteiden osalta. Myös työterveyshuollon kanssa laadittu ohjeistus työn fyysisen ja psyykkisen kuormittavuuden osalta niin että henkilökunta pystyy myös ennakoimaan tilanteita.

Toimitilat

Palvelut/toiminta tapahtuu asiakkaan kotona.
Henkilökunnalla toimipiste, jossa lähinnä tehdään kirjalliset työt/ruokataukojen pito. Voidaan myös pitää pienempiä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Jos kysyntää on niin voidaan mahdollisesti myös, itsenäisesti liikkuville ikäihmisille, toimistolla tuolijumppatyyppistä liikuntaktiviteettia.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Käytössä olevat laitteet (RR-mittarit, VS-mittarit yms.) täyttävät lainssäädännön asettamat vaatimukset ja niiden käyttö ja huolto tapahtuu valmistajien ohjeiden mukaan. Vastuuhenkilönä toimii Kirsi Mara-Lucander.

Lääkehoito

Asiakkaan luona tapahtuva lääkehoito/huolto tapahtuu sairaanhoitajan tai työpaikkakoulutetun lähihoitajan toimesta. Kokonaislääkehuollosta vastaa koulutettu ja kokenut sairaanhoitaja. Lääkehoito on enimmäkseen asiakkaan luona tapahtuvaa lääkedosetin täyttämistä, lääkelistan päivittämistä sekä lääkkeiden hakemista apteekista ja reseptien uusimista. Lääkkeet asiakkaat ottavat pääosin itsenäisesti dosetista päivittäin. Henkilökunta opastaa ja informoi asiakasta sekä seuraa niiden ottamista. Lisäksi informoidaan lääkkeiden vaikutuksesta ja arvioidaan lääkkeiden vaikutuksia myös mahdollisia sivuvaikutuksia. Asiakashallintaohjelmassa ylläpidetään ajantasaista tietoa jotta hoitajilla tarvittava tietoa aina saatavilla.

Lääkehoitosuunnitelman tekee ja päivittää sairaanhoitaja ja hän myös seuraa ja päivittää asiakaskohtaisia lääkehoitosuunnitelmia. Lääkehoidon toteutumista ja lääkkeiden kulutuksen seurantaa arvioi koko henkilökunta.

Mahdolliset haittavaikutukset sekä lääkkeiden ottamatta jättämiset kirjataan erilliselle poikkeamien seurantalomakkeelle.

Lääkehoidon koulutus hoitohenkilöstölle järjestetään suositusten mukaan. (Pro Edu lääkelupakoulutus kotihoidon henkilöstölle)

Hygieniakäytännöt

Asiakkaan luona tapahtuva toiminta toteutetaan aseptiikan ja hyvän hygieniakäytänön mukaan.

Käytetään suojavaatetusta(essut) sekä kertakäyttöhanskoja ja työjalkineita.

Jätteiden käsittelyssä palveluntuottaja toimittaa mahdolliset jätteet asianmukaiseen hävitykseen.

Hygieniapassi vaaditaan mikäli käsitellään, valmistetaan ja tarjoillaan pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely

Potilasasiakirjat sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat säilytetään lain ja vaatimusten asettamien ohjeiden mukaan (säilytysajat sekä lukittava säilytyskaappi). Kirjalliset palvelusopimukset tehdään myös asiakkaiden kanssa jossa sovitaan palveluntarpeesta ja muista tarvittavista yksityiskohdista.

Tietoturva ja tietosuoja

Potilasasiakirjat perinteisinä paperiversioina ja ne säilytetään lukittavassa, asianmukaisessa paikassa. Olemme myös siirtyneet sähköiseen mobiiliseen asiakastietojärjestelmään, josta hoivatyöntekijämme helpoisti saavat tarvittavat asiakastiedot. Tietoturvaperiaatteemme on myös listattu erillisessä GDPR ohjelmassamme josta selviävät tarvittavat rekisteriselosteet.

Tietosuojasta ja sen toteutumisesta vastaa ins, KTM Gustav Lucander, Rantakuja 4 B 6, 02170 Espoo.

Potilasasiamies ja tehtävät

Asiakkaan oikeuksien ja mahdollisten oikeusturva- ja vahingonkorvausasioiden edustajana toimii lähihoitaja Merja Lehtonen, Sepetlahdentie 7 A 13, 02230 Espoo, puh. 040 71 81 876.

Asiakasta informoidaan potilasasiamiehestä hoito- ja palvelusuunnitelman teon/tarkastuksen yhteydessä. Lisäksi potilasasiamiehen nimi nettisivuilla ja toimiston ilmoitustaululla.

Potilaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten käsittely
Asiakkaalla ja hänen omaisillaan on oikeus antaa palautetta niistä puutteista ja menettelytavoista jotka he kokevat huonoksi. Palautteen antaminen voi olla joko henkilökohtaisesti puhelimella, s-postilla tai keskustelun muodossa.

Muistutusmenettelyyn sovelletaan Potilaslain 10 artiklan perusteella potilaan oikeutta tehdä muistutus.

Kantelut, muut valvonta-asiat ja toiminnasta saatu palaute

Toiminnasta pyritään tekemään palautekysely n. vuoden välein. Palautteet kirjataan ja käsitellään yhdessä henkilökunnana kanssa sekä mietitään mahdollisia keinoja asioiden hoitamiseen paremmin. Asiakasta informoidaan palaute- ja reklamaatiomahdollisuudesta (hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistamisen yhteydessä käydään läpi mahdollisia korjausehdotuksia toiminnalle). Asiakkaiden ja omaisten kanssa pyritään säännöllisesti olemaan yhteydessä, samalla tarkistamme onko jotain palautetta tai muutostoiveita hoito- ja kotipalvelumme suhteen.

Potilasvahinkoepäilyt

Palveluntuottajalla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain (879/1998) mukaisesti potilaalle terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.