KOTISAIRAANHOITO

Kotisairaanhoito

Terveydenhuoltolaissa 1326/2010 määritellään että kotisairaanhoidolla ja kotisairaalahoidolla tuetaan kotona asumista. Itsenäinen asuminen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ovat hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian tavoitteita. (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Haukilahden Hoivapalvelu auttaa myös sairaalasta kotiutettavia jälkihoidon ajan, sekä tilapäisessä että säännöllisessä hoidontarpeessa olevia. Hoitajamme auttavat asiakkaita jotka tarvitsevat kotonaan sairaanhoidollista apua. Tarjoamme kotisairaanhoitoa sekä osana kotihoitoa että itsenäisenä palveluna. Hoitamalla asiakkaita kotona vähenee terveyskeskus käyntien määrä ja aikaa säästyy muille asioille.

Kotisairaanhoidollisiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislääkärin lähetteellä annettujen laboratorionäytteiden ottoa kotona. Tämän jälkeen näytteet toimitetaan tutkittavaksi ja lopuksi laboratoriovastaukset toimitetaan hoitavalle lääkärille ja asiakkaalle. Olemme tarvittaessa myös yhteydessä asiakasta hoitavan lääkärin kanssa varmistaaksemme hoidon suunnitelmallisen jatkuvuuden.

Esimerkkejä muista sairaanhoidollisista toimenpiteistä missä voimme auttaa:

 • diabeteksen hoitaminen; verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen, liikunta- ja ruokavalio-ohjaus

 • haavahoito

 • injektioiden antaminen

 • katetroinnit

 • korvahuuhtelut

 • laboratoriokokeet (verinäytteet, virtsanäytteet)

 • lääkkeiden annostelu

 • Marevan-määritykset (INR)

 • muisti- ja ravitsemustestit

 • ompeleiden poistaminen

 • rokotukset

 • verenpaineen ja painon seuranta

Seuraamme tämän lisäksi aina asiakkaan terveydentilan ja hyvinvoinnin kehitystä.

Jos toimitte omaishoitajana ja tarvitsette apua läheisenne hoitamisessa, voimme tarvittaessa järjestää teille sijaisen. Maksuksi käy myös kotihoidon ja omaishoidontuen palvelusetelit.

Useat sairaudet vaativat lääkärin valvontaa myös kotisairaanhoidossa. Kela korvaa omavastuun jälkeen jopa 75 % yksityisen lääkärin lähetteellä toteutuneesta kotisairaanhoidosta. www.kela.fi

 

 

Hemsjukvård

Enligt sjukvårdslagen 1326/2010 definieras att hemsjuk- och hemsjukhusvården stöder hemmaboende. Självständigt boende och utvecklande av hemförd vård är del i regeringsprogrammet samt del av social- och hälsovårdspolitikens strategiska mål. (Social- och hälsovårdsministeriet)

Gäddviks Vårdtjänst hjälper också till då från sjukhus hemförlovade behöver hjälp med eftervård. Detta gäller för både dem som behöver tillfällig respektive regelbunden vårdtjänst. Våra vårdare hjälper kunder som behöver hemma sjuksköterskehjälp. Vi erbjuder såväl hemsjukvård som del av hemvården eller som separat självständig tjänst.Genom att vårda kunderna hemma minskar detta behovet för besök till hälsovårdscentralen, vilket sparar tid.

Ingrepp vi kan hjälpa till med inom hemsjukvården är bl.a. laboratorieprov tagna hemma på basen av remisser av hälsocentral-, sjukhus- eller privatläkare. Provena förs sedan till laboratoriet och svarena ges till vårdsinstanser och kunden. Vid behov kontaktar vi också kundens läkare för att säkra oss hur vården fortsätter enligt överenskommen plan.

Exempel på andra sjuksköterskeåtaganden vi kan hjälpa till med:

 • blodtrycks- samt viktuppföljning

 • borttagande av stygn

 • diabetesvård; mätande av blodsockerhalt, injicera insulin, kost- och motionsstyrning

 • dosering av mediciner

 • injektioner

 • katetreringar

 • laboratorieprov (blod-, urinprov)

 • Marevan-metod (INR)

 • minnes- och kosttester

 • vaccineringar

 • vård av sår

 • öron sköljningar

Förutom dessa följer vi alltid förändringar i kundens hälsotillstånd och välmående.

Om ni hjälper till som närståendevårdare och behöver hjälp för skötande av er anhöriga kan vi vid behov hjälpa till att skaffa en turare till er. Som betalning duger också hemvårds och närståendevårds service sedlar.

Många sjukdomar kräver läkares övervakning, också i hemsjukvården. Fpa ersätter efter självriksandelen upp till 75% av privatläkarremiss ordinerad hemsjukvård. www.kela.fi